Seminárna práca  vzor je predpokladom dobré ukážky  štylistické vycibrenosti. Autor by sa mal vyjadrovať pokiaľ možno v trpnom rode, ak to nie je možné, potom 1. osobe množného čísla. Rozhodujúci je v tomto ohľade často úvod, tu sa ukáže, akým spôsobom je študent schopný sa vyjadrovať, pretože práve tu uvádza dôvody na spísanie diela a táto časť najviac zvádza k osobným formuláciám typu „Tému som si vybral, pretože …“. Takáto vyjadrenia sú prijateľné v ukážke projektu stredoškolskom, avšak na úrovni vysokoškolského projektu je podobný spôsob úplne nevhodný a skôr je žiaduce voliť neosobné formu v trpnom rode.
 

Dobre pomenované kapitoly

Rověnž môžeme nájsť v niektorých ukážkach projektov chyby v stavbe texte, ako sú napríklad príliš dlhé či naopak krátke kapitoly, nečíslované kapitoly, prípadne nerozlišovania, ak ide o kapitoly či podkapitoly. Jednotlivé časti textu by mali byť zhruba vyvážené. Rovnako tak je chybou, kedy má  seminárna práca vzor v ukážkach, zlé či nič nevypovedajúce pomenovanie kapitol. Však zďaleka najzávažnejší chybou je uvádzanie informácií či dokonca celých kapitol, ktoré nemajú s daným témou žiadnu súvislosť a ktorých cieľom je len nastaviť text, či proste využiť všetko, čo mal autor k dispozícii.